Статут Асоціації

Скачати Статут у PDF

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Протокол Загальних зборів
№2 від 19 серпня 2022 року.

 СТАТУТ

Асоціації органів місцевого самоврядування 

Харківської області

Стаття 1. Загальні положення

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області (далі - Асоціація) є добровільним неурядовим, неприбутковим об'єднанням органів місцевого самоврядування Харківської області, міст, районів, сіл, селищ та обласної ради, що створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту та інтересів територіальних громад, сприяння їх соціально-економічному розвитку, поглиблення взаємодії та співпраці.

Асоціація має місцевий статус та поширює свою діяльність через членів Асоціації, її органи управління на території Харківської області. 

Статут Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області затверджено 10 квітня 2007 року.

У новій редакції затверджено 19 серпня 2022 року.

 • Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості, публічності й демократичності.У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України "Про асоціації органів місцевого самоврядування", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податковим Кодексом України,  Європейською Хартією місцевого самоврядування, чинним законодавством України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації, в межах своїх повноважень.
 • Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги та на підставі відповідних угод, які не суперечать чинному законодавству.
 • Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.
 • Найменування Асоціації повна:
  • українською мовою: Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;
  • скорочена: Асоціація ОМСХО.
  • Англійською мовою: Association of local self-government bodies of the Kharkiv region

Місцезнаходження:  м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1 під’їзд, 2 поверх.

1.7. Асоціація є юридичною особою, має свою печатку із зображенням символіки, власним найменуванням, штампи та інші реквізити, зразки яких затверджуються в установленому законодавством порядку.          

1.8. Асоціація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Стаття 2. Мета, завдання, напрями діяльності та права Асоціації

2.1. Основною метою Асоціації є:

а) сприяння взаємодії органів місцевого самоврядування всіх рівнів, захист прав та інтересів територіальних громад, сприяння проведенню просвітницької, наукової, інформаційної діяльності;

б) сприяння утвердженню демократичних принципів в системі управління державою;

в) захист конституційних прав і свобод територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування;

г) сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;

д) сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів;

е) поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад та організація транскордонного співробітництва Асоціації;

є) створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;

ж) захист прав та інтересів органів місцевого самоврядування;

з) забезпечення обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування по практичному вирішенню проблем розвитку населених пунктів;

и) надання консультативної, інформаційної, методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування, а також фінансової та ресурсної допомоги, отриманої у встановленим Законом порядку;

і) налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування, інших регіонів, зарубіжних країн, їх асоціаціями, міжнародними та закордонними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування та наданням фінансової та ресурсної допомоги.

2.2. Для досягнення своєї мети Асоціація вирішує наступні завдання:

2.2.1. В питаннях сприяння розвитку місцевого самоврядування:

а) в порядку, визначеному законодавством, бере участь у розробці та експертизі проектів законодавчих та нормативно-правових актів, готує спільні пропозиції до проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів;

б) готує пропозиції і бере участь в реалізації загальнодержавних і регіональних програм державної підтримки місцевого самоврядування, регіонального розвитку та розвитку окремих населених пунктів;

в) вступає у взаємовідносини з органами державної влади з питань розвитку місцевого самоврядування, представляє в цих органах інтереси членів Асоціації;

г) пропагує ідеї місцевого самоврядування та його принципи, закладені в Європейській Хартії місцевого самоврядування;

д) вносить в органи місцевого самоврядування пропозиції щодо координації їх дій у вирішенні спільних завдань;

е) взаємодіє з політичними партіями, громадськими і профспілковими організаціями, об'єднаннями місцевого самоврядування в питаннях захисту прав та інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб;

є) сприяє проведенню аналітичних робіт з питань місцевого самоврядування, в тому числі з залученням вчених, спеціалістів, наукових організацій;

ж) сприяє у формі матеріально-технічного забезпечення організації і проведенню Харківською обласною радою та іншими членами і засновниками Асоціації заходів, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування; відзначення загальнодержавних, професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат області; заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток регіону (району, міста). Забезпечення здійснюється основними засобами та іншими необоротними активами; малоцінними та швидкозношувальними предметами (поліграфічною, квітковою, сувенірною продукцією, канцелярським приладдям, оргтехнікою та іншими обладнанням і матеріально-технічними засобами), які Асоціація придбає за рахунок членських внесків, інших джерел не заборонених законодавством та безоплатно передає на баланс місцевим радам області або розповсюджує під час проведення заходів чи передає члену (членам) Асоціації для використання на цих заходах.

2.2.2. В питаннях сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів:

а) сприяє здійсненню аналізу і складанню прогнозів бюджетного і соціально-економічного розвитку населених пунктів, захищає інтереси Асоціації місцевого самоврядування в процесі формування і виконання державного та місцевих бюджетів;

б) координує зусилля членів Асоціації в пошуках шляхів поліпшення економічної та соціальної ситуації в населених пунктах;

в) сприяє розробці та впровадженню нових технологій, обладнання та методів організації праці в системах життєзабезпечення населених пунктів та різних сфер комунального господарства, надходженню інвестицій на його розвиток;

г) організовує спільні дії членів Асоціації по сприянню забезпеченню населення продовольчими і промисловими товарами, якісними комунальними послугами;

д) сприяє виробленню єдиних підходів органів місцевого самоврядування в антимонопольній, податковій та економічній політиці, ціноутворенні, використанні земельних і природних ресурсів, соціальному захисті населення;

е) сприяє встановленню міжрегіональних та транскордонних зав’язків органів місцевого самоврядування та підприємств комунальної форми власності;

є) засновує підприємства, необхідні для виконання статутних завдавань та досягнення визначеної мети;

ж) бере участь у створенні та розвитку системи підготовки та перепідготовки кадрів в органах місцевого самоврядування та органах управління комунальним господарством;

з) опрацьовує статистичну інформацію розвитку населених пунктів, проводить опитування та дослідження з метою отримання статистичних даних, готує порівняльну статистичну інформацію;

и) сприяє участі міжнародних грантових проектів у розвитку місцевого самоврядування.

2.2.3. В питаннях поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад по здійсненню місцевого самоврядування:

а) формує бази даних та узагальнює кращий досвід з питань діяльності органів місцевого самоврядування, напрацьовує кращі форми реалізації чинного законодавства, сприяє забезпеченню обміну досвідом впровадження ефективних структур управління місцевим господарством;

б) організовує зустрічі членів Асоціації, голів районних рад, сільських, селищних, міських голів, інших керівників і посадових осіб органів місцевого самоврядування для обміну досвідом, обговорення наявних проблем і шляхів їх вирішення, сприяння розробці спільних підходів і рекомендацій з окремих питань життєзабезпечення населених пунктів (комунальна власність, фінанси, використання земельних і природних ресурсів, транспорт і зв'язок, енергозабезпечення і енергозбереження, охорона довкілля, освіта, культура і спорт, охорона здоров'я тощо);

в) сприяє інформаційному забезпеченню органів місцевого самоврядування, створенню інформаційних фондів і банків загального користування, архівів, нормативних та інших документів, необхідних для здійснення місцевого самоврядування;

г) сприяє поглибленню горизонтальних зв’язків між територіальними громадами та органами місцевого самоврядування, підготовці та укладенню необхідних угод.

2.2.4. В питаннях захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб:

 • аналізує стан дотримання конституційних норм щодо державних гарантій місцевого самоврядування, прав територіальних громад на самостійне вирішення питань місцевого значення;
 • організовує зустрічі представників Асоціації з посадовими особами державної влади, керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади;

в) сприяє забезпеченню захисту соціальних та професійних прав і законних інтересів членів Асоціації у державних органах, громадських та інших організаціях.

2.2.5. В питаннях просвітницької, наукової, інформаційної діяльності, міжнародної співпраці:

а) приймає участь в організації (в тому числі на договірних засадах) експертних висновків з правових, економічних, фінансових та інших питань, навчання та підвищення кваліфікації членів Асоціації;

б) організовує і проводить наукові та практичні конференції, семінари, в тому числі міжнародні,  з різних питань місцевого самоврядування;

в) готує наукові, методичні, інформаційні матеріали з питань місцевого самоврядування та може безоплатно передавати членам Асоціації, а також іншим некомерційним юридичним особам;

г) готує теле - аудіо - відео програми для засобів масової інформації та членів Асоціації з метою популяризації своєї мети діяльності;

д) сприяє органам місцевого самоврядування в налагодженні та розширенні побратимських, зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв'язків з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн;

е) розробляє і здійснює програми, спрямовані на співпрацю з асоціаціями місцевого самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, бере участь у спільних з ними заходах;

є) бере участь у реалізації проектів, які впроваджуються за рахунок допомоги зарубіжних країн та міжнародних організацій і спрямовані на розвиток місцевого самоврядування та зміцнення демократії в Україні.

ж) делегує членів Асоціації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою метою для реалізації завдань Асоціації.

2.2.6. Здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України та міжнародним законодавством для неприбуткових організацій.

2.2.7. В процесі реалізації своєї мети і завдань, Асоціація не втручається в діяльність органів місцевого самоврядування, не бере на себе будь-яких їхніх повноважень та не обмежує їхньої діяльності.

2.2.8. Для реалізації своїх статутних завдань Асоціація співпрацює з фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності, центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, благодійними фондами, неурядовими громадськими об’єднаннями, в тому числі з міжнародними організаціями і фондами, з іншими об’єднаннями та рухами, діяльність яких не суперечить Конституції України та чинному законодавству України.

2.3. З метою виконання своїх статутних завдань Асоціація в порядку встановленому чинним законодавством України має право:

2.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету та завдання;

2.3.2. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї, публікувати наукові та методичні результати діяльності Асоціації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

2.3.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та неурядових організаціях;

2.3.4. брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.5. бути учасником цивільно-правових відносин, в тому числі укладати договори та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в судах, відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті у банківських установах та органах Державного казначейства України;

2.3.6. підтримувати прямі міжнародні контакти з органами місцевого самоврядування  або організаціями інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

2.3.7. засновувати засоби масової інформації, видавництва, видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу літературу;

2.3.8. створювати і поширювати інформаційно-презентаційні матеріали та аудіовізуальні твори;

2.3.9. надавати методологічну, консультативну, експертну та інформаційну підтримку членам Асоціації, органам державної влади, громадським організаціям, благодійним фондам;

2.3.10. бути членом громадських об’єднань, що створюються на добровільній основі і сприяють реалізації завдань, визначених даним Статутом, зокрема й з іноземними партнерами;

2.3.11. обмінюватися інформацією, досвідом з організаціями зарубіжних країн;

2.3.12. самостійно або спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, а також із залученням експертів із різних галузей суспільного життя проводити конгреси, конференції, презентації, семінари, тренінги, симпозіуми, круглі столи, лекції, турніри, змагання, оголошувати конкурси тощо, брати участь у відповідних заходах як на території України, так і за її межами у порядку, визначеному законодавством України;

2.3.13. здійснювати співробітництво з міжнародними урядовими та іноземними неурядовими організаціями з дотриманням норм законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Члени Асоціації, їх права та обов'язки

3.1. Членами Асоціації можуть бути органи місцевого самоврядування області, міст, районів, сіл та селищ Харківської області та обласна рада, які визнають цей Статут, сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань.

3.1.1. Членство в Асоціації є добровільним за рішенням відповідної місцевої ради.

3.1.2. Участь у діяльності Асоціації можуть брати підприємства, організації та установи і фізичні особи, які сприяють діяльності Асоціації та надають їй матеріально -  технічну, фінансову та іншу  спонсорську допомогу.

3.2. Члени Асоціації, які не виконують вимоги цього Статуту щодо сплати членських внесків, участі у виконанні статутних завдань та з урахуванням положень Закону України  «Про правовий режим воєнного стану» можуть бути за рішенням Правління переведенні в асоційовані члени Асоціації з позбавленням права вирішального голосу.

3.3. Прийняття у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації. Рішення Правління щодо членства в Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління Асоціації.

3.4. Права і обов'язки членів Асоціації.

3.4.1. Члени Асоціації мають право:

 • вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці, прийнятті рішень Асоціації та її органів з усіх питань діяльності Асоціації;
 • одержувати методичну, організаційну, фінансову та ресурсну допомогу, матеріальну допомогу та підтримку Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності; ­
 • отримувати інформацію про діяльність органів управління Асоціації, отримувати допомогу відповідно до цього Статуту;
 • вийти зі складу Асоціації;
 • представники дійсних членів Асоціації мають право обирати та бути обраними в органи управління Асоціації з правом вирішального голосу при прийнятті рішень;
 • представники дійсних членів Асоціації мають право входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від імені Асоціації;

є) рішення Загальних зборів та Правління Асоціації можуть бути

оскаржені уповноваженим представником органів місцевого самоврядування – членів Асоціації у разі якщо таке рішення не відповідає положенням Статуту, шляхом подання на ім’я Президента Асоціації скарги з зазначенням підстав та подальшим розглядом цього питання на Загальних зборах Асоціації

ж)  керівництвом місцевих рад - членів Асоціації, видаються перепустки, постійні або тимчасові посвідчення їх представникам, працівникам виконавчої дирекції Асоціації ОМСХО  та її робочих органів (у тому числі працюючих на громадських засадах) для забезпечення належної організації їх роботи.

3.4.2. Члени Асоціації зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту Асоціації;
 • виконувати рішення органів управління Асоціації;
 • сплачувати вступний та щорічні членські внески;
 • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
 • надавати інформаційні та статистичні матеріали виконавчим органам Асоціації, які необхідні для забезпечення виконання статутних завдань Асоціації.
 • попередити Правління про намір вийти зі складу Асоціації не пізніше як за три місяці до прийняття відповідного рішення.

3.5. Представництво в Асоціації здійснюється органами місцевого самоврядування – обласною, районними, міськими, сільськими, селищними радами через голову ради, сільського, селищного, міського голову або іншу уповноважену радою особу.

Представництво Асоціації в органах влади, інших організаціях, в тому числі міжнародних, здійснюється її Президентом або Першим віце-президентом - виконавчим директором Асоціації, а також особами, уповноваженими  органами управління Асоціації відповідно до цього Статуту.

3.6. Вихід з членів Асоціації здійснюється в добровільному порядку за рішенням ради або за рішенням органу, що приймав рішення про вступ в Асоціацію.

Членство в Асоціації припиняється з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації.

Стаття 4. Органи управління Асоціації

4.1. Вищим органом Асоціації є Загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (далі – Загальні збори Асоціації), які скликаються не рідше двох разів на рік. Рішення про скликання Загальних зборів Асоціації, перелік питань порядку денного, дата, час, місце та режим проведення Загальних зборів приймається Правлінням Асоціації, Президентом Асоціації або особою, яка виконує його обов`язки з власної ініціативи, про що видається письмове або усне відповідне розпорядження, або на вимогу 1/3 членів Асоціації, які розміщуються на офіційному веб-сайті Асоціації.

4.2. Загальні збори Асоціації:

а) затверджують Статут Асоціації, вносять зміни до нього;

б) затверджують порядок денний Загальних зборів;

в) визначають основні напрями діяльності Асоціації, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;

г) затверджують Структуру Асоціації;

д) формують Правління Асоціації;

е) обирають Президента Асоціації та достроково припиняють його повноваження;

є) обирають Першого Віце-президента - виконавчого Директора Асоціації,  Віце-президентів Асоціації;

ж)  обирають Ревізійну комісію та її голову;

з) приймають рішення про дострокове припинення повноважень Першого Віце-президента-виконавчого директора Асоціації та Віце-президентів Асоціації;

и) розглядають та затверджують звіти Правління, Ревізійної комісії;

і) встановлюють розміри та порядок сплати вступного та щорічних членських внесків;

ї) приймають рішення про саморозпуск чи реорганізацію Асоціації;

й) приймають інші рішення з питань діяльності Асоціації, в тому числі, які віднесені до компетенції Правління Асоціації;

к) питання внесення змін до Статуту, саморозпуску та реорганізації Асоціації приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів від загального числа членів Асоціації.

4.3. Загальні збори Асоціації є повноважними за умови участі в них більше половини представників загального числа членів Асоціації.

4.3.1. Загальні збори Асоціації проводяться відкрито і гласно. За рішенням Загальних зборів засідання може бути проведено закритим.

За рішенням органу, письмовим або усним розпорядженням посадової особи, яка скликає Загальні збори, ці збори можуть бути проведені дистанційно із застосуванням технічних засобів у режимі відеоконференції або аудіоконференції, про що зазначається у протоколі Загальних зборів.

4.3.2. На Загальних зборах Асоціації кожен представник дійсного члену Асоціації має право одного вирішального голосу, в тому числі шляхом використанням засобів зв’язку.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо воно підтримано більше ніж половиною голосів від загальної кількості дійсних членів Асоціації.

4.3.3. Протокол Загальних зборів ведеться секретарем зборів, якого обирають Загальні збори із складу працівників Виконавчої дирекції або уповноважених представників. Разом із головуючим на Зборах секретар підписує підсумковий протокол. 

4.4. Правління Асоціації:

4.4.1. У період між засіданнями Загальних зборів управління Асоціацією здійснює Правління, яке приймає рішення з усіх питань статутної діяльності Асоціації, що не належать до виключної компетенції Загальних Зборів.

4.4.2. Рішення про скликання Правління Асоціації, порядок денний, час і дату проведення його засідання приймає Президент Асоціації або особа, яка виконує його обов`язки.

Правління Асоціації може бути скликано на вимогу 1/3 його членів.

4.5. Формування Правління:

4.5.1. Кількісний та персональний склад Правління затверджується Загальними зборами Асоціації.

4.5.2. До складу Правління за посадою входять:

а) Президент Асоціації;

б) Перший віце-президент - виконавчий директор Асоціації;

в) Віце-президенти Асоціації.

4.5.3. Інші члени Правління обираються Загальними зборами шляхом відкритого голосування.

Строк повноважень членів Правління – 5 років.

4.5.4. Головою Правління є Президент Асоціації.

4.6. Максимальна кількість членів Правління не обмежена.

4.7. Правління Асоціації здійснює такі повноваження:

а) вирішує всі поточні питання діяльності Асоціації;

б) виступає від імені Асоціації у відносинах з державними органами влади та управління, юридичними і фізичними особами;

в) затверджує щорічні плани роботи та плани навчальних заходів відповідно до Основних напрямів діяльності Асоціації, визначених Статутом;

г) приймає рішення про прийом в Асоціацію;

д) надає Загальним зборам Асоціації пропозиції відносно розміру вступного та щорічного членських внесків;

е) контролює своєчасне надходження вступного та щорічного членських внесків;

є) скликає Загальні збори Асоціації, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень, з питань що вносяться на обговорення, в тому числі і з кадрових питань;

ж) забезпечує виконання рішень Загальних зборів Асоціації та своїх власних рішень;

з) звітує перед Загальними зборами Асоціації про свою діяльність в період між черговими Загальними зборами;

и) готує рішення Загальних зборів про утворення і ліквідацію виконавчої дирекції Асоціації;

і) затверджує штатний розпис дирекції Асоціації;

й) утворює та ліквідує виконавчі структури Асоціації, затверджує положення про них, призначає їх керівників;

ї) розглядає пропозиції щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проектів тощо в процесі виконання бюджету.

к) затверджує щорічний кошторис та внесення змін до нього та контролює фінансово-господарську діяльність виконавчої дирекції Асоціації;

л) заслуховує щорічні звіти, керівників виконавчої дирекції та інших структур Асоціації;

м) визначає осіб, уповноважених виступати від імені Асоціації у взаємовідносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та їх об'єднаннями, в тому числі міжнародними, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями та об'єднаннями громадян;

н) розподіляє обов'язки між членами Правління Асоціації;

о) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних, освітніх, та інших закладів, неприбуткових фондів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

п) затверджує форму і опис свідоцтва члена Асоціації; опис та порядок використання символіки Асоціації;

р) приймає рішення про відзнаки Асоціації та затверджує положення і опис про них;

с) вирішує інші питання, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації.

Правління Асоціації може делегувати частину своїх повноважень Президенту або Першому віце-президенту - виконавчому директору Асоціації.

4.8. Формою роботи Правління Асоціації є його засідання, які правомочні, якщо в них беруть участь більше половини його складу.

Засідання Правління проводяться  за необхідністю, але не менше ніж один раз на три місяця.  Засідання може бути проведене дистанційно, за рішенням органу або розпорядженням Президента із застосуванням технічних засобів у режимі відеоконференції або аудіоконференції, про що зазначається у протоколі засідання Правління.

Проведення засідання Правління може бути ініційоване Президентом Асоціації, Першим віце-президентом - виконавчим директором Асоціації або не менш як 1/3 членів Правління Асоціації не менше ніж за один день до засідання.

Рішення Правління Асоціації приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини від загального складу членів Правління Асоціації, в тому числі дистанційно, із застосуванням технічних засобів у режимі відеоконференції або аудіоконференції. Кожний член Правління має один голос.

Повноваження членів Правління Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

а) добровільної відставки;

б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв;

в) втрати представницького мандату.

4.9. Ревізійна комісія Асоціації.

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, Президентом, Правлінням Асоціації, Першим віце-президентом - виконавчим директором Асоціації,  виконанням рішень Загальних зборів Асоціації та за фінансово-господарською діяльністю  Асоціації.

Ревізійна комісія та її Голова обираються терміном на п’ять років Загальними зборами Асоціації, якими визначається кількісний і персональний склад комісії.

Ревізійна комісія підзвітна лише Загальним зборам Асоціації. Голова Ревізійної комісії або за його дорученням член цієї комісії може брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

а) добровільної відставки;

б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв;

в) втрати представницького мандату голови районної ради, селищного, сільського, міського голови.

4.10. З метою забезпечення виконання завдань Асоціації по окремих напрямках та в окремих сферах діяльності, Правління може утворювати організаційні структури, які є робочими органами Асоціації. До складу входять представники членів Асоціації, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності і працюють в органах місцевого самоврядування, представники виконавчої дирекції та радники Асоціації.

Координація і забезпечення діяльності виконавчих структур Асоціації покладається на Президента, Першого Віце-президента - виконавчого директора, Віце-президентів та Правління Асоціації.

4.11. Президент Асоціації є найвищою посадовою особою Асоціації.

4.11.1. Президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації строком на п’ять років.

4.11.2. Президентом Асоціації може бути обраний уповноважений представник органу місцевого самоврядування – члена Асоціації, який має представницький мандат, досяг тридцяти років та має досвід керівної роботи в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 5 років.

4.11.3. Президент Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах безоплатно.

4.11.4. Повноваження Президента Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

 • добровільної відставки;
 • припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв;
 • втрати представницького мандату голови обласної, районної ради, селищного, сільського, міського голови;

4.11.5. Президент Асоціації:

а) організовує діяльність Правління та реалізацію рішень Загальних зборів Асоціації та Правління;

б) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

в) веде засідання Загальних зборів Асоціації, керує засіданнями Правління Асоціації або доручає ці функції  іншим особам;

г) підписує рішення та протоколи Загальних зборів та Правління  Асоціації;

д) підписує від імені Асоціації та Правління угоди і договори, крім тих, що передбачають фінансові зобов’язання Асоціації;

е) вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції щодо: кандидатур Першого Віце-президента, Віце-президентів, виконавчого директора; радника Президента Асоціації та чисельного та персонального складу Правління, дострокового припинення їх повноважень;

є) вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції з основних напрямків діяльності Асоціації;

ж) доповідає Загальним зборам Асоціації про діяльність Правління в період між зборами;

з) приймає рішення щодо нагородження відзнаками Асоціації відповідно до положення про них.

і) подає на затвердження: Загальним зборів Структуру Асоціації; Правлінню Асоціації – Штатний розпис Виконавчої дирекції Асоціації

4.12. У разі відсутності Президента Асоціації його повноваження виконує Перший Віце-президент, виконавчий директор Асоціації, а у разі їх його відсутності – за рішенням Правління – однин із старший за віком Віце-президент Асоціації.

4.13. Перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації за поданням Президента Асоціації з числа осіб, які мають практичний досвід роботи у органах місцевого самоврядування або державної служби не менше п’яти років та може здійснювати свої повноваження на платній основі.

4.13.1. Перший віце-президент – виконавчий директор Асоціації:

а)  очолює виконавчу дирекцію, здійснює загальну координацію роботи Віце-президентів Асоціації та структурних підрозділів Асоціації;

б) без довіреності представляє  Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями;

в) розробляє та подає Президенту Асоціації пропозиції для державних органів влади щодо розвитку місцевого самоврядування;

г) керує роботою виконавчої дирекції у організації та проведенні Загальних зборів, засідань Правління та інших заходів Асоціації; 

д) надає консультативну, методичну  та організаційну допомогу щодо захисту прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування;

е)  вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід  діяльності місцевих рад щодо ефективного здійснення місцевого самоврядування, забезпечує проведення виставок, експозицій, конференцій та семінарів ;

є)  готує висновки та пропозиції до законів і інших нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування;

ж) сприяє підвищенню ефективності підготовки, перепідготовки посадових осіб місцевих рад, організовує проведення навчальних заходів для депутатів, керівників та працівників органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх кваліфікації;

з)  здійснює підготовку питань до розгляду на Загальних зборах і засіданнях Правління Асоціації та забезпечує виконання рішень з цих питань;

и) забезпечує співпрацю з іншими Асоціаціями органів місцевого самоврядування, профільними науковими та навчальними закладами,  засобами масової інформації;

і) надає пропозиції до плану роботи, плану навчальних заходів та інформацію з питань визначених Статутом про проведену роботу, в тому числі для розміщення на офіційному веб-сайті Асоціації;

й) сприяє проведенню консультацій з місцевими органами виконавчої влади з питань та у порядку визначених законодавством;

ї) виконує інші доручення Президента Асоціації у межах повноважень, передбачених законодавством та  Статутом Асоціації;

к) несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів, Правління Асоціації та роботу виконавчої дирекції Асоціації;

л) без довіреності відкриває рахунки у банківських установах, має право підпису для здійснення всіх операцій за цими рахунками;

м) без довіреності розпоряджається майном і фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, укладає угоди та уповноважує інших осіб на виконання цих повноважень;

н) подає Правлінню на затвердження щорічний кошторис фінансово-господарської діяльності;

о) подає від імені Асоціації претензії та позови до організацій і підприємств та громадян відповідно до чинного законодавства України;

п) формує структуру та штатний розпис Асоціації, її робочих органів та подає для подальшого затвердження;

р) забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;

с) організовує виконання рішень  органів управління Асоціації, договорів, угод та контрактів;

т) призначає та звільняє штатних працівників виконавчої дирекції Асоціації;

у) проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів Асоціації щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, порушень їх прав та інтересів, вносить їх на розгляд відповідних органів влади і управління та інформує членів Асоціації про вирішення питань;

ф) розробляє проекти рішень  органів управління Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд;

х) розвиває матеріально-технічну базу Асоціації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Правління;

ц) здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації та видавничу діяльність для забезпечення членів Асоціації та інших зацікавлених осіб довідковими, консультативними, методичними матеріалами;

ч) забезпечує зберігання документів Асоціації;

ш) здійснює інші функції, передбачені завданнями Асоціації, що не суперечать чинному законодавству.

4.13.2. Рішення про припинення повноважень Першого віце-президента - виконавчого директора та його звільнення приймається Загальними зборами Асоціації за поданням Правління Асоціації, Президента Асоціації, або на вимогу 1/3 членів Асоціації 

4.14. Віце-президенти Асоціації обираються Загальними зборами Асоціації за поданням Президента Асоціації терміном на п’ять років та здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 

4.14.1. Віце-президенти Асоціації координують діяльність робочих органів Асоціації, готують окремі питання для розгляду на Загальних зборах Асоціації та на засіданнях Правління Асоціації, виконують доручення Загальних зборів Асоціації, Президента Асоціації, Правління Асоціації та здійснюють інші повноваження згідно зі Статутом Асоціації.

4.14.2. Питання про дострокове припинення повноважень Першого Віце-президента – виконавчого директора та Віце-президентів Асоціації, може бути поставлене Президентом, Правлінням Асоціації за власною ініціативою або з ініціативи однієї третини повноважних представників дійсних членів Асоціації.

Повноваження Віце-президентів Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

а) добровільної відставки;

б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв (у разі представництва);

в) втрати представницького мандату голови районної ради, селищного, сільського, міського голови, депутата ради.

4.15. Виконавча дирекція  – виконавчий орган Асоціації, що забезпечує підготовку для розгляду  Загальними зборами Асоціації, Правлінням Асоціації та Президентом Асоціації питань, що належать до їх компетенції,  забезпечує виконання їх рішень та виконує інші повноваження, передбачені Статутом Асоціації.

Стаття 5. Фінансово-господарська діяльність

5.1. Асоціація може мати власні майно та кошти, джерелами формування яких є:

а) вступні та членські внески членів Асоціації;   

б) цільові внески на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів і програм, в тому числі за рахунок відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації;

в) благодійні внески, добровільні пожертвування, подарунки, спадщина від фізичних та юридичних осіб у грошовій чи майновій формі;

г) кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога, в тому числі від міжнародних, закордонних фондів та організацій у якості фінансової та ресурсної допомоги;

д) спонсорські внески юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють з Асоціацією;

е) кошти від використання інтелектуальної власності Асоціації;

є) кошти та майно, які надходять у порядку компенсації вартості отриманих послуг, надання яких передбачено законодавством для установ і організацій, створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

ж) бюджетні субсидії;

з) дивіденди, страхові виплати та відшкодування, а також роялті;

и) кошти на виконання заходів міжнародних грантових проектів;

і) кошти на виконання спільних заходів програм місцевого самоврядування.

5.2. Майно та кошти Асоціації є її власністю. Для забезпечення виконання своїх статутних завдань Асоціація може бути засновником госпрозрахункових організацій та юридичних осіб.

5.3. У власності Асоціації можуть перебувати будівлі, споруди, житловий і нежитловий фонди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, земельні ділянки, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріально-технічного забезпечення статутної діяльності.

5.3.1. Доходи (прибутки) від діяльності госпрозрахункових організацій майно, кошти та інші активи Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.3.2. При виході зі складу Асоціації майно і кошти, передані у власність членами Асоціації, не повертаються. 

5.4. Асоціація користуються послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.

5.5. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вони є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Асоціації.

5.6. Збитки, понесені Асоціацією в результаті її діяльності, покриваються

за рахунок коштів Асоціації (на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації), а при недостатності грошових коштів - за рахунок іншого майна Асоціації (на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації).

Стаття 6. Міжнародні зв'язки

6.1. З метою виконання статутних завдань і рішень органів управління Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв'язки.

Основними цілями і формами здійснення міжнародних зв'язків Асоціації є:

 • розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними містами, їх асоціаціями, вивчення світового досвіду розвитку місцевого самоврядування;
 • залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури міст;
 • сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв'язків;
 • організація проведення конференцій, семінарів, симпозіумів;
 • виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на зміцнення демократії і розвиток місцевого самоврядування в Україні.

6.2. З метою співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями, неурядовими міжнародними та громадськими організаціями, виконання статутних цілей Асоціації можуть укладатися відповідні угоди.

Стаття 7. Припинення Асоціації

7.1. Асоціації припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або саморозпуску.

Припинення діяльності можливе за рішенням Загальних зборів ¾ голосів або за рішенням суду.

Саморозпуск Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що приймає рішення про саморозпуск, або за рішенням суду у випадках, визначених чинним законодавством.

7.2. У разі припинення Асоціації (злитті, поділу, приєднання або перетворення) усі активи передаються іншій неприбутковій організації (або кільком організаціям) відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

7.3. У разі припинення Асоціації документи, в тому числі з особового складу, передаються в архівні установи України.

Стаття 8. Внесення змін до Статуту Асоціації

8.1. Зміни до цього Статуту затверджуються  Загальними зборами Асоціації ¾ голосів і підлягають реєстрації відповідно до чинного законодавства України.


 

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 62 місцеві ради, в тому числі - 54 сільських, селищних, міських рад, 7 районних рад та обласна рада, що складає 97% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...