Статут Асоціації

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол Загальних зборів №64 від 14 травня 2021 року

 

 

 СТАТУТ

Асоціації органів місцевого самоврядування

Харківської області

 

 

 

м. Харків,

2021 рік


 


Стаття 1. Загальні положення

 

 • Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області (далі - Асоціація), є добровільним неурядовим, неприбутковим об'єднанням органів місцевого самоврядування районів, сіл, селищ, міст, обласної ради Харківської області, що створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту та інтересів територіальних громад, сприяння їх соціально-економічному розвитку, поглиблення взаємодії та співпраці.

Статут Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області затверджено 10 квітня 2007 року. У новій редакції затверджено 14 травня 2021 року.

 • Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості, публічності й демократичності.
 • У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України "Про асоціації органів місцевого самоврядування", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Європейською Хартією місцевого самоврядування, чинним законодавством України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації, в межах своїх повноважень.
 • Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги та на підставі відповідних угод, які не суперечать чинному законодавству.
 • Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.
 • Найменування Асоціації повна:
  • українською мовою: Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області;
  • скорочена: Асоціація ОМСХО.

Місцезнаходження:  м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1 під’їзд,

 2 поверх.

1.7. Асоціація є юридичною особою, має свою печатку із зображенням символіки, власним найменуванням, штампи та інші реквізити, зразки яких затверджуються в установленому законодавством порядку.          

1.8. Асоціація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.9. Асоціація має місцевий статус та поширює свою діяльність через членів Асоціації, її органи управління на території Харківської області. 

 

 

 

Стаття 2. Мета, завдання, напрями діяльності та права Асоціації

 

2.1. Основною метою Асоціації є:

 

а) сприяння взаємодії органів місцевого самоврядування всіх рівнів, захист прав та інтересів територіальних громад, сприяння проведенню просвітницької, наукової, інформаційної діяльності;

б) сприяння утвердженню демократичних принципів в системі управління державою;

в) захист конституційних прав і свобод територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування;

г) сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;

д) сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад;

е) поглиблення взаємодії та співробітництва територіальних громад;

є) створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;

ж) захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування;

з) забезпечення обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування по практичному вирішенню проблем розвитку населених пунктів;

и) надання методичної і практичної допомоги та консультацій органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам;

і) налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування інших країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

 

2.2. Для досягнення своєї мети Асоціація вирішує наступні завдання:

 

2.2.1. В питаннях сприяння розвитку місцевого самоврядування:

 

а) в порядку, визначеному законодавством, бере участь у розробці та експертизі проєктів законодавчих та нормативно-правових актів, готує спільні пропозиції до проєктів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів;

б) готує пропозиції і бере участь в реалізації загальнодержавних і регіональних програм державної підтримки місцевого самоврядування, регіонального розвитку та розвитку окремих населених пунктів;

в) вступає у взаємовідносини з органами державної влади з питань розвитку місцевого самоврядування, представляє в цих органах інтереси членів Асоціації;

г) пропагує ідеї місцевого самоврядування та його принципи, закладені в Європейській Хартії місцевого самоврядування;

д) вносить органам місцевого самоврядування пропозиції щодо координації їх дій у вирішенні спільних завдань;

е) взаємодіє з політичними партіями, громадськими і профспілковими організаціями, об'єднаннями місцевого самоврядування в питаннях захисту прав та інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб;

є) сприяє проведенню дослідницьких робіт з питань місцевого самоврядування, в тому числі з залученням вчених, спеціалістів, наукових організацій;

ж) сприяє у формі матеріально-технічного забезпечення організації і проведенню Харківською обласною радою та іншими членами і засновниками Асоціації заходів, присвячених розвитку місцевого самоврядування; відзначення загальнодержавних, професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат області; заохочення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій, які зробили вагомий внесок у розвиток області, району, територіальної громади. Забезпечення здійснюється основними засобами та іншими необоротними активами; малоцінними та швидкозношувальними предметами (поліграфічною, квітковою, сувенірною продукцією, канцелярським приладдям та іншими матеріально-технічними засобами), які Асоціація придбає за рахунок членських внесків та безоплатно передає на баланс установ, організацій або розповсюджує під час проведення заходів чи передає члену (членам) Асоціації для використання на цих заходах.

 

2.2.2. В питаннях сприяння соціально-економічному розвитку територіальних громад:

 

а) здійснює аналіз і складає прогнози бюджетного і соціально-економічного розвитку територіальних громад, захищає інтереси Асоціації місцевого самоврядування в процесі формування і виконання державного та місцевих бюджетів;

б) координує зусилля членів Асоціації в пошуках шляхів поліпшення економічної та соціальної ситуації в територіальних громад;

в) сприяє розробці та впровадженню нових технологій, обладнання та методів організації праці в системах життєзабезпечення територіальних громад та різних сфер комунального господарства, надходженню інвестицій на його розвиток;

г) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуваючи майнові та немайнові права;

д) організовує спільні дії членів Асоціації по сприянню забезпеченню населення продовольчими і промисловими товарами, якісними комунальними послугами;

е) сприяє виробленню єдиних підходів органів місцевого самоврядування в антимонопольній, податковій та економічній політиці, ціноутворенні, використанні земельних і природних ресурсів, соціальному захисті населення;

є) сприяє міжрегіональній, зовнішньоекономічній діяльності органів місцевого самоврядування;

ж) засновує підприємства, необхідні для виконання статутних завдавань та досягнення визначеної мети;

з) бере участь у створенні та розвитку системи підготовки та перепідготовки кадрів в органах місцевого самоврядування та органах управління комунальним господарством;

и) опрацьовує статистичну інформацію з розвитку територіальних громад, проводить опитування та дослідження з метою отримання статистичних даних, готує порівняльну статистичну інформацію;

 

2.2.3. В питаннях поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад щодо здійснення місцевого самоврядування:

 

а) формує банки даних та узагальнює кращий досвід з питань діяльності органів місцевого самоврядування, напрацьовує кращі форми реалізації чинного законодавства, сприяє забезпеченню обміну досвідом впровадження ефективних структур управління місцевим господарством;

б) організовує зустрічі членів Асоціації, голів районних рад, сільських, селищних, міських голів, інших керівників і посадових осіб органів місцевого самоврядування для обміну досвідом, обговорення наявних проблем і шляхів їх вирішення, сприяння розробці спільних підходів і рекомендацій з окремих питань життєзабезпечення територіальних громад (комунальна власність, фінанси, використання земельних і природних ресурсів, транспорт і зв'язок, енергозабезпечення і енергозбереження, охорона довкілля, освіта, культура і спорт, охорона здоров'я тощо);

в) сприяє інформаційному забезпеченню органів місцевого самоврядування, створенню інформаційних фондів і банків загального користування, архівів, нормативних та інших документів, необхідних для здійснення місцевого самоврядування;

г) сприяє поглибленню співробітництва між територіальними громадами,  органами місцевого самоврядування, підготовці та укладенню необхідних угод.

 

2.2.4. В питаннях захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб:

 

 • аналізує стан дотримання конституційних норм щодо державних гарантій місцевого самоврядування, прав територіальних громад на самостійне вирішення питань місцевого значення;
 • організовує зустрічі представників Асоціації з посадовими особами центральних та регіональних органів державної виконавчої влади;

в) сприяє забезпеченню захисту соціальних та професійних прав і законних інтересів членів Асоціації у державних органах, громадських та інших організаціях.

 

2.2.5. В питаннях просвітницької, наукової, інформаційної діяльності, міжнародної співпраці:

а) приймає участь в організації на договірних засадах проведення експертизи нормативно-правових актів, тощо з правових, економічних, фінансових та інших питань, навчання та підвищення кваліфікації членів Асоціації;

б) організовує і проводить міжнародні, наукові та практичні конференції, семінари з різних питань місцевого самоврядування;

в) готує наукові, методичні, інформаційні матеріали з питань місцевого самоврядування та може безоплатно передавати членам Асоціації, а також іншим некомерційним юридичним особам;

г) готує теле - аудіо - відео програми для засобів масової інформації та членів Асоціації з метою популяризації своєї діяльності;

д) сприяє органам місцевого самоврядування в налагодженні та розширенні побратимських, зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв'язків з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн;

е) розробляє і здійснює програми, спрямовані на співпрацю з асоціаціями місцевого самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, бере участь у спільних з ними заходах;

є) бере участь у реалізації проєктів, які впроваджуються за рахунок допомоги зарубіжних країн та міжнародних організацій і спрямовані на розвиток місцевого самоврядування та зміцнення демократії в Україні.

ж) делегує членів Асоціації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці й реалізації спільних проєктів, або з іншою метою для реалізації завдань Асоціації.

 

2.2.6. Здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України та міжнародним законодавством для неприбуткових організацій.

 

2.2.7. В процесі реалізації своєї мети і завдань, Асоціація не втручається в діяльність органів місцевого самоврядування та державної влади, не бере на себе будь-яких їхніх повноважень та не обмежує їхньої діяльності.

 

2.2.8. Для реалізації своїх статутних завдань Асоціація співпрацює з фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності, центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, благодійними фондами, неурядовими громадськими об’єднаннями, в тому числі з міжнародними організаціями і фондами, з іншими об’єднаннями та рухами, діяльність яких не суперечить Конституції України та чинному законодавству України.

 

2.3. З метою виконання своїх статутних завдань Асоціація в порядку встановленому чинним законодавством України має право:

2.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету та завдання;

 

2.3.2. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї, публікувати наукові та методичні результати діяльності Асоціації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

 

2.3.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та неурядових організаціях;

 

2.3.4. брати участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя;

 

2.3.5. бути учасником цивільно-правових відносин, в тому числі укладати договори та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в судах, відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті у банківських установах;

 

2.3.6. підтримувати прямі міжнародні контакти з територіальними громадами, організаціями інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

 

2.3.7. засновувати засоби масової інформації, видавництва, видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу літературу;

 

2.3.8. створювати і поширювати інформаційно-презентаційні матеріали та аудіовізуальні твори;

 

2.3.9. надавати методологічну, консультативну, експертну та інформаційну підтримку органам державної влади, громадським організаціям, благодійним фондам, членам Асоціації;

 

2.3.10. бути членом громадських об’єднань, що створюються на добровільній основі і сприяють реалізації завдань, визначених даним Статутом, зокрема й з іноземними партнерами;

 

2.3.11. обмінюватися інформацією, досвідом з організаціями зарубіжних країн;

 

2.3.12. самостійно або спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, а також із залученням експертів із різних галузей суспільного життя проводити конгреси, конференції, презентації, семінари, тренінги, симпозіуми, круглі столи, лекції, турніри, змагання, оголошувати конкурси тощо, брати участь у відповідних заходах як на території України, так і за її межами у порядку, визначеному законодавством України;

 

2.3.13. здійснювати співробітництво з міжнародними урядовими та іноземними неурядовими організаціями з дотриманням норм законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Члени Асоціації, їх права та обов'язки

 

3.1. Членами Асоціації можуть бути органи місцевого самоврядування області, міст, районів, сіл та селищ Харківської області, які визнають цей Статут, сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань.

 

3.1.1. Членство в Асоціації є добровільним.

 

3.1.2. Участь у діяльності Асоціації можуть брати підприємства, організації та установи і фізичні особи, які сприяють діяльності Асоціації та надають їй матеріально -  технічну, фінансову та іншу  допомогу.

 

3.2. Члени Асоціації, які не виконують вимоги цього Статуту щодо сплати членських внесків та участі у виконанні статутних завдань, можуть бути за рішенням Правління переведені в асоційовані члени Асоціації з правом дорадчого голосу.

 

3.3. Прийняття у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації. Рішення Правління щодо членства в Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління Асоціації.

 

3.4. Права і обов'язки членів Асоціації.

 

3.4.1. Члени Асоціації мають право:

 • вносити на обговорення Загальних зборів та інших органів Асоціації проєкти документів, брати участь у підготовці, прийнятті рішень Асоціації та її органів з усіх питань діяльності Асоціації;
 • одержувати методичну, організаційну, матеріальну допомогу та підтримку Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності; ­
 • отримувати інформацію про діяльність органів управління Асоціації, отримувати допомогу відповідно до цього Статуту;
 • вийти зі складу Асоціації;
 • представники членів Асоціації мають право обирати та бути обраними в органи управління Асоціації з правом голосу при прийнятті рішень;
 • представники членів Асоціації мають право входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від імені Асоціації;

є) рішення Загальних зборів та Правління Асоціації можуть бути оскаржені уповноваженим представником органів місцевого самоврядування – члена Асоціації шляхом подання на ім’я Президента Асоціації скарги з зазначенням підстав та подальшим розглядом цього питання на Загальних зборах Асоціації

ж)  місцева рада – член Асоціації отримує відповідне свідоцтво, а уповноваженим представникам членів Асоціації, працівникам виконавчої дирекції та її робочих органів (у тому числі працюючих на громадських засадах), видаються перепустки, постійні або тимчасові посвідчення для забезпечення належної організації їх роботи.

 

3.4.2. Члени Асоціації зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту Асоціації;
 • виконувати рішення органів управління Асоціації;
 • сплачувати вступний та щорічні членські внески;
 • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
 • надавати інформаційні та статистичні матеріали виконавчим органам Асоціації, які необхідні для забезпечення виконання статутних завдань Асоціації.
 • попередити Правління про намір вийти зі складу Асоціації не пізніше як за три місяці до прийняття відповідного рішення.

 

3.5. Голова обласної, районної ради, сільський, селищний, міський голова за посадою представляє в Асоціації відповідний орган місцевого самоврядування, якщо інше не визначено у відповідному рішенні ради.

  Представництво Асоціації в органах влади, інших організаціях, в тому числі міжнародних, здійснюється її Президентом, Першим віце-президентом або Виконавчим Директором Асоціації, а також особами, уповноваженими  органами управління Асоціації відповідно до цього Статуту.

 

3.6. Вихід з членів Асоціації здійснюється в добровільному порядку або за рішенням органу, що приймав рішення про вступ в Асоціацію.

Членство в Асоціації припиняється з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації.

 

Стаття 4. Органи управління Асоціації

 

4.1. Вищим органом Асоціації є Загальні збори уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (далі – Загальні збори Асоціації), які скликаються не рідше двох разів на рік. Рішення про скликання Загальних зборів Асоціації, перелік питань порядку денного, дата, час, місце та форму проведення Загальних зборів приймається Правлінням Асоціації, Президентом Асоціації або особою, яка виконує його обов`язки з власної ініціативи, про що видається письмове або усне відповідне розпорядження, або на вимогу 1/3 членів Асоціації.

 

4.2. Загальні збори Асоціації:

 

а) затверджують Статут Асоціації, вносять зміни до нього;

б) затверджують порядок денний Загальних зборів;

в) визначають основні напрями діяльності Асоціації, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;

г) затверджують структуру Асоціації;

д) затверджують склад Правління Асоціації;

е) обирають склад та голову Ревізійної комісії;

є) обирають та достроково припиняють повноваження: Президента Асоціації, Першого Віце-президента Асоціації та Віце-президентів Асоціації.

ж) розглядають та затверджують звіти Правління і Ревізійної комісії Асоціації;

з) встановлюють розміри та порядок сплати вступного та щорічних членських внесків;

и) приймають рішення про ліквідацію Асоціації;

і) приймають інші рішення з питань діяльності Асоціації;

 

4.3. Загальні збори Асоціації є повноважними за умови участі в них більше половини представників загального числа членів Асоціації.

 

4.3.1. Загальні збори Асоціації проводяться відкрито і гласно.

За рішенням органу або посадової особи, яка скликає Загальні збори, ці збори можуть бути проведені дистанційно із застосуванням технічних засобів у режимі відеоконференції.

 

4.3.2. На Загальних зборах Асоціації кожен представник члена Асоціації має право одного голосу.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо воно підтримано більше ніж половиною голосів представників членів Асоціації.

4.3.3. Протокол Загальних зборів ведеться секретарем зборів, якого обирають Загальні збори із складу працівників Виконавчої дирекції або уповноважених представників членів Асоціації.

 

4.4. Правління Асоціації:

 

4.4.1. У період між засіданнями Загальних зборів управління Асоціацією здійснює Правління, яке приймає рішення з усіх питань статутної діяльності Асоціації, що не належать до виключної компетенції Загальних Зборів.

 

4.4.2. Рішення про скликання Правління Асоціації, порядок денний, час і дату проведення його засідання приймає Президент Асоціації або особа, яка виконує його обов`язки.

Правління Асоціації може бути скликано на вимогу 1/3 його членів.

 

4.5. Формування Правління:

 

4.5.1. Кількісний та персональний склад Правління обираються Загальними зборами Асоціації.

 

4.5.2. До складу Правління за посадою входять:

а) Президент Асоціації;

б) Перший віце-президент Асоціації;

в) Віце-президенти Асоціації.

 

4.5.3. Інші члени Правління обираються Загальними зборами шляхом відкритого голосування.

Строк повноважень членів Правління – 5 років.

 

4.5.4. Головою Правління є Президент Асоціації.

 

 

 

4.6. Виконавчий Директор  може входити до складу Правління.

 

 

4.7. Правління Асоціації здійснює такі повноваження:

а) вирішує всі поточні питання Асоціації;

б) виступає від імені Асоціації у відносинах з державними органами влади та управління, юридичними і фізичними особами;

в) затверджує щорічні плани роботи і програми роботи Правління відповідно до Основних напрямів діяльності Асоціації, визначених Статутом;

г) призначає Виконавчого директора Асоціації;

д) приймає рішення про прийом в Асоціацію;

е) надає Загальним зборам Асоціації пропозиції відносно розміру вступного та щорічного членських внесків;

є) контролює своєчасне надходження вступного та щорічного членських внесків;

ж) скликає Загальні збори Асоціації, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проєкти рішень, з питань що вносяться на обговорення, в тому числі і з кадрових питань;

з) забезпечує виконання рішень Загальних зборів Асоціації та  власних рішень;

и) звітує перед Загальними зборами Асоціації про свою діяльність в період між черговими Загальними зборами;

і) готує структуру Асоціації та затверджує штатний розпис Асоціації;

й) розглядає пропозиції щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проєктів тощо в процесі виконання бюджету.

ї) контролює фінансово-господарську діяльність виконавчої дирекції Асоціації;

к) заслуховує звіти виконавчої дирекції та інших структур Асоціації;

л) визначає інших осіб, уповноважених виступати від імені Асоціації у взаємовідносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та їх об'єднаннями, в тому числі міжнародними, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями та об'єднаннями громадян, укладати угоди від імені Асоціації;

м) розподіляє обов'язки між членами Правління Асоціації;

н) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, навчальних, освітніх, та інших закладів, неприбуткових фондів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

о) затверджує форму і опис свідоцтва члена Асоціації; опис та порядок використання символіки Асоціації;

п) приймає рішення по відзнакам Асоціації та затверджує положення та опис про них;

р) вирішує інші питання, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації;

 

 с) затверджує положення про структурні підрозділи Асоціації.

Правління Асоціації може делегувати частину своїх повноважень Президенту, Першому віце-президенту або Виконавчому Директору Асоціації.

 

4.8. Формою роботи Правління Асоціації є його засідання, які правомочні, якщо в них беруть участь більше половини його складу.

Засідання Правління проводяться не рідше ніж один раз на три місяця.

Проведення засідання Правління може бути ініційоване Президентом Асоціації, Першим віце-президентом, Виконавчим Директором Асоціації або не менш як 1/3 членів Правління Асоціації.

Рішення Правління Асоціації приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Правління. Кожний член Правління має один голос.

Повноваження членів Правління Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

а) добровільної відставки;

б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв.

 

4.9. Ревізійна комісія Асоціації.

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, Президентом, Правлінням Асоціації, Виконавчим Директором Асоціації,  виконанням рішень Загальних зборів Асоціації та за фінансово-господарською діяльністю  Асоціації.

Ревізійна комісія та її Голова обираються терміном на п’ять років Загальними зборами Асоціації, якими визначається кількісний і персональний склад комісії.

Ревізійна комісія підзвітна лише Загальним зборам Асоціації. Голова Ревізійної комісії або за його дорученням член цієї комісії може брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії Асоціації припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

а) добровільної відставки;

б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв.

 

4.10. З метою забезпечення виконання завдань Асоціації по окремих напрямках та в окремих сферах діяльності, Правління може утворювати виконавчі структури, до складу яких в тому числі можуть входити представники членів Асоціації, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності і працюють в органах місцевого самоврядування.

Координація і забезпечення діяльності виконавчих структур Асоціації покладається на Президента, Першого Віце-президента, Віце-президентів, Виконавчого Директора та Правління Асоціації.

 

4.11. Президент Асоціації є найвищою посадовою особою Асоціації.

 

4.11.1. Президент Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації строком на п’ять років.

 

4.11.2. Президентом Асоціації може бути обраний уповноважений представник органу місцевого самоврядування – члена Асоціації, який має представницький мандат, досяг тридцяти років та має досвід керівної роботи в органах місцевого самоврядування, державної служби не менше 5 років.

 

4.11.3. Президент Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах.

 

4.11.4. Питання про припинення повноважень Президента Асоціації може бути поставлене Правлінням Асоціації або за ініціативи 1/3 членів Асоціації. Повноваження Президента Асоціації припиняються достроково за рішенням загальних зборів також у випадках:

 • добровільної відставки;
 • припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв.

 

4.11.5. Президент Асоціації:

а) організовує діяльність Правління та реалізацію рішень Загальних зборів Асоціації та Правління;

б) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

в) веде засідання Загальних зборів Асоціації та засідання Правління Асоціації або доручає ці функції  іншим особам;

г) підписує рішення і протоколи Загальних зборів та Правління Асоціації;

д) підписує від імені Асоціації та Правління розпорядження, угоди, меморандуми та договори;

е) вносить на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції щодо кандидатури Першого Віце-президента, Віце-президентів, чисельного та персонального складу Правління, Ревізійної комісії Асоціації та дострокового припинення їх повноважень;

є) вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів Асоціації з основних напрямків діяльності Асоціації;

ж) доповідає Загальним зборам Асоціації про діяльність Правління та інших структур Асоціації;

з) приймає рішення щодо нагородження відзнаками Асоціації відповідно до положення про них.

 

4.12. У разі відсутності Президента Асоціації його повноваження виконує Перший Віце-президент Асоціації, а у разі й його відсутності – Віце-президент Асоціації, визначений Правлінням Асоціації.

Перший віце-президент обирається Загальними зборами Асоціації за поданням Президента Асоціації терміном на п’ять років та може здійснювати свої повноваження на платній основі.

4.12.1. Перший віце-президент Асоціації:

а) здійснює загальну координацію роботи Віце-президентів Асоціації, виконавчої дирекції та структурних підрозділів Асоціації;

б) без довіреності представляє  Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями;

в) розробляє та подає Президенту Асоціації пропозиції для державних органів влади щодо розвитку місцевого самоврядування;

г) сприяє виконавчій дирекції у організації та проведенні Загальних зборів, засідань Правління та інших заходів Асоціації; 

д) надає консультативну, методичну  та організаційну допомогу щодо захисту прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування;

е)  вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід  діяльності місцевих рад щодо ефективного здійснення місцевого самоврядування;

є)  готує висновки та пропозиції до законів і інших нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування;

ж) сприяє підвищенню ефективності підготовки, перепідготовки посадових осіб місцевих рад, організовує проведення навчальних заходів для депутатів, керівників та працівників органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх кваліфікації;

з)  здійснює підготовку питань, у межах закріплених повноважень, до розгляду на Загальних зборах і засіданнях Правління Асоціації та забезпечує виконання рішень з цих питань;

и) забезпечує співпрацю з іншими Асоціаціями органів місцевого самоврядування, профільними науковими та навчальними закладами,  засобами масової інформації;

і) надає виконавчій дирекції Асоціації пропозиції до плану роботи, плану навчальних заходів та інформацію з питань визначених Статутом про проведену роботу, в тому числі для розміщення на офіційному веб-сайті Асоціації;

й) сприяє проведенню консультацій з місцевими органами виконавчої влади з питань та у порядку визначених законодавством;

ї) виконує інші доручення Президента Асоціації у межах повноважень, передбачених законодавством та  Статутом Асоціації.

 

4.13. Віце-президенти Асоціації обираються Загальними зборами Асоціації за поданням Президента Асоціації терміном на п’ять років та здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 

 

4.13.1. Віце-президенти Асоціації:

а) координують діяльність визначених робочих органів Асоціації,;

б) готують окремі питання для розгляду на Загальних зборах Асоціації, засіданнях Правління Асоціації та забезпечують виконання їх рішень;

в) звітують Загальним зборам та Правлінню Асоціації про проведену роботу з питань повноважень, визначених Статутом Асоціації;

г) надають виконавчій дирекції пропозиції до плану роботи та плану навчальних заходів Асоціації;

д) інформують виконавчу дирекцію Асоціації  із визначених питань, у тому числі для розміщення інформації на офіційному веб-сайті Асоціації;

е) здійснюють виконання доручень Президента Асоціації та виконують інші повноваження, визначені Статутом Асоціації.

 

4.13.2. Питання про дострокове припинення повноважень Першого Віце-президента та Віце-президентів Асоціації може бути поставлене Президентом Асоціації або Правлінням Асоціації за власною ініціативою, а також за ініціативи однієї третини повноважних представників членів Асоціації.

Повноваження Першого віце-президента та Віце-президентів Асоціації припиняються достроково також у випадках:

а) добровільної відставки;

б) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляв.

Про дострокове припинення повноважень Першого віце-президента та Віце-президентів Асоціації загальні збори приймають рішення у порядку встановленому  Статутом Асоціації.

 

4.14. Виконавча дирекція  – виконавчий орган Асоціації, що забезпечує роботу Загальних зборів, Правління Асоціації, Президента Асоціації та структурних підрозділів Асоціації з питань, що належать до їх компетенції,  а також забезпечує організацію виконання їх рішень.

 

4.15. Виконавчу дирекцію очолює Виконавчий Директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань та функцій.

 

4.16. Виконавчий Директор Асоціації призначається Правлінням Асоціації за поданням Президента Асоціації безстроково та може здійснювати свої повноваження на платній основі.

 

4.16.1. Виконавчий Директор:

 

а) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

б) без довіреності відкриває рахунки у банківських установах, має право підпису для здійснення всіх операцій за цими рахунками;

в) без довіреності розпоряджається майном і фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, укладає угоди та уповноважує інших осіб на виконання цих повноважень;

г) готує та затверджує кошторис фінансово-господарської діяльності і річні баланси;

д) подає від імені Асоціації претензії та позови до організацій і підприємств та громадян відповідно до чинного законодавства України;

е) при здійсненні своїх повноважень видає накази та розпорядження;

є) подає Президенту Асоціації структуру та штатний розпис Асоціації;

ж) забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;

з) організовує та забезпечує виконання рішень  органів управління Асоціації, договорів, угод та контрактів;

и) від імені Асоціації здійснює функції власника коштів і майна Асоціації;

і) призначає та звільняє штатних працівників виконавчої дирекції Асоціації у порядку встановленому трудовим законодавством;

й) проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів Асоціації щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, порушень їх прав і інтересів та вносить їх на розгляд керівних органів Асоціації. При необхідності готує відповідні звернення до органів державної влади та інших структур та інформує членів Асоціації про результати;

ї) розробляє проєкти рішень  органів управління Асоціації та готує інші матеріали на їх розгляд з питань роботи виконавчої дирекції;

й) розвиває матеріально-технічну базу Асоціації, здійснює в межах, визначених законодавством, управління підприємствами, установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Правління;

 к) здійснює видавничу діяльність, з метою надання методичної, правової   та  інформаційної допомоги членам Асоціації;

л) забезпечує зберігання документів Асоціації;

м) звітує Загальним зборам та Правлінню Асоціації про результати роботи виконавчої дирекції Асоціації у порядку визначеному Президентом Асоціації ;

н) здійснює виконання доручень Президента Асоціації та виконує інші повноваження в межах, визначених цим Статутом та законодавством.

 

4.17. Питання про припинення повноважень Виконавчого Директора та його звільнення, може бути поставлене Президентом Асоціації або Правлінням Асоціації , або  за ініціативою 1/3 повноважних представників членів Асоціації, а також за ініціативою самого Виконавчого директора у порядку встановленому трудовим законодавством.

 

 Рішення про припинення повноважень Виконавчого Директора та його звільнення приймається Загальними зборами Асоціації у порядку встановленому Статутом Асоціації.

 

 

 

Стаття 5. Фінансово-господарська діяльність

 

5.1. Асоціація може мати власні майно та кошти, джерелами формування яких є:

а) вступні та членські внески членів Асоціації;   

б) цільові внески фізичних і юридичних осіб (у тому числі міжнародних), на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів і програм, в тому числі за рахунок відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації;

в) благодійні внески, добровільні пожертвування, подарунки, спадщина від фізичних та юридичних осіб у грошовій чи майновій формі;

г) кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога;

д)  внески юридичних і фізичних осіб (у тому числі міжнародних), що співпрацюють з Асоціацією;

е) доходи від використання інтелектуальної власності Асоціації;

є) кошти та майно, які надходять у порядку компенсації вартості отриманих послуг, надання яких передбачено законодавством для установ і організацій, створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

ж) бюджетна підтримка;

з) дивіденди, страхові виплати та відшкодування, а також роялті;

и) інші джерела, дозволені законодавством.

 

5.2. Майно та кошти Асоціації є її власністю. Для забезпечення виконання своїх статутних завдань Асоціація може бути засновником госпрозрахункових організацій та юридичних осіб.

 

5.3. У власності Асоціації можуть перебувати будівлі, споруди, житловий і нежитловий фонди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, земельні ділянки, кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріально-технічного забезпечення статутної діяльності.

 

5.3.1. Доходи (прибутки), майно, кошти та інші активи Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

5.3.2. При виході зі складу Асоціації майно і кошти, передані членами Асоціації у власність не повертаються.

 

5.3.3. Отримані доходи (прибутки) Асоціації, або їх частини заборонено розподіляти серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

5.4. Асоціація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.

 

5.5. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вони є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Асоціації.

 

5.6. Збитки, понесені Асоціацією в результаті її діяльності, покриваються у наступному порядку:

- в першу чергу за рахунок коштів Асоціації (на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації);

- при недостатності грошових коштів - за рахунок іншого майна Асоціації (на підставі рішення Загальних зборів членів Асоціації).

 

 

Стаття 6. Міжнародні зв'язки

 

6.1. З метою виконання статутних завдань і рішень органів управління Асоціація підтримує і розвиває міжнародні зв'язки.

Основними цілями і формами здійснення міжнародних зв'язків Асоціації є:

 • розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, зарубіжними містами, їх асоціаціями, вивчення світового досвіду розвитку місцевого самоврядування;
 • залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури громад;
 • сприяння членам Асоціації в налагодженні міжнародних зв'язків;
 • організація спільних конференцій, семінарів, симпозіумів;
 • виконання проектів і програм за підтримки міжнародних організацій, спрямованих на зміцнення демократії і розвиток місцевого самоврядування в Україні.

 

6.2. З метою співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями, неурядовими міжнародними та громадськими організаціями на виконання статутних цілей Асоціації, можуть укладатися відповідні угоди, меморандуми та договори.

 

Стаття 7. Внесення змін до Статуту Асоціації

 

7.1. Зміни до цього Статуту затверджуються  Загальними зборами Асоціації 2/3 голосів і підлягають реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Стаття 8. Припинення Асоціації

 

8.1. Асоціація припиняється шляхом її ліквідації.

Припинення діяльності можливе за рішенням Загальних зборів 2/3 голосів або за рішенням суду.

Процедура ліквідації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що приймає рішення. Або за рішенням суду у випадках, визначених чинним законодавством.

 

8.2. У разі припинення Асоціації  усі активи передаються іншій неприбутковій організації (або кільком організаціям) відповідного типу за рішенням ліквідаційної комісії у порядку визначеному законом.

 

8.3. У разі припинення Асоціації документи, в тому числі особові справи штатних працівників, передаються в архівні установи України.

Члени Асоціації 

 
 
За результатами виборів 25.10.20 року у області обрано 56 голів сільських, селищних, міських громад та місцевих рад і сформовано склад 7 нових районних рад.
 
У складі Асоціації об’єдналися 53 громади, 7 районних рад та Харківська обласна рада, що складає 95,3% від загальної кількості рад Харківщини. Детальніше...